ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی….

ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی....

ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده..
مقدمه و هدف..
فصل اول
کلیات
1-1- عضلات.
1-2- دستگاه تنفس..
1-3- چگونگی رشد طیور…………………………………………………………………………………………….
1-4- درشد و مصرف غذا……………………………………………………………………………………………..
1-5- منحنی های رشد گله گوشتی…………………………………………………………………………………
1-6- تفاوت وزن بین جنس های مختلف………………………………………………………………………..
1-7- تغییرات هفتگی ضریب تبدیل…

ارزيابي ميزان مس، روی و منگنز در سرم، كبد و استخوان موشهاي صحرايي نر تغذيه شده با نان غني شده با آهن و بررسي ارتباط آنها با شاخص هاي استرس اکسيداتيو..

ارزيابي ميزان مس، روی و منگنز در سرم، كبد و استخوان موشهاي صحرايي نر تغذيه شده با نان غني شده با آهن و بررسي ارتباط آنها با شاخص هاي استرس اکسيداتيو..

ارزيابي ميزان مس، روی و منگنز در سرم، كبد و استخوان موشهاي صحرايي نر تغذيه شده با نان غني شده با آهن و بررسي ارتباط آنها با شاخص هاي استرس اکسيداتيو..

 چکیده
 ارزيابي ميزان مس، روی و منگنز در سرم، كبد و استخوان موشهاي صحرايي نر تغذيه شده با نان غني شده با آهن و بررسي ارتباط آنها با شاخص هاي استرس اکسيداتيو
 در مطالعه­ی حاضر تاثیر نان غنی شده با آهن بر وضعیت میزان مس، روی و منگنز و شاخص­های استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 30 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد Wistarبه کار برده شد که به صورت تصادفی به 6 گروه شاهد، گروه تغذیه شده با نان غنی شده با آهن 2 برابر مورد نیاز،…

ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه….

ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه....

ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه….

چکیده
باافزايشروز افزونسيستم­هايمخابراتی ونصبآنتن­هاي گيرنده/ فرستنده، افراد بهطورخواسته و ناخواسته خودرادرمعرضتابشامواجگوشي تلفن همراه قرارمي­دهند. که احتمال اثرات سوء آن­ها بر موجودات زتده وجود دارد و برای شناخت و مقابله با این اثرات سوء مطالعات فراوان صورت گرفته است. سلنیوم یکی از عناصر ضروری بدن موجودات زنده با خواص آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی می­باشد. در این بین ساختار نانوذرات سلنیوم در مقایسه با سایر اشکال آلی…

ارزيابي شناساگرهاي متابوليسم استخوان و تنش اكسيداتيو در موش هاي صحرايي هيپرليپيدميك درمان شده با دوزاژ رايج و بالاي نياسين….

ارزيابي شناساگرهاي متابوليسم استخوان و تنش اكسيداتيو در موش هاي صحرايي هيپرليپيدميك درمان شده با دوزاژ رايج و بالاي نياسين....

ارزيابي شناساگرهاي متابوليسم استخوان و تنش اكسيداتيو در موش هاي صحرايي هيپرليپيدميك درمان شده با دوزاژ رايج و بالاي نياسين….

چكيده
ارزيابي شناساگرهاي متابوليسم استخوان و تنش اكسيداتيو در موش هاي صحرايي هيپرليپيدميك درمان شده با دوزاژ رايج و بالاي نياسين
هدف از پژوهش حاضر ارزيابي تاثير احتمالي نياسين در مقادير رايج براي كاهش دادن ليپيدهاي سرمي و نيز مقادير بالا بر شناساگرهاي متابوليسم استخوان و تنش اكسيداتيو در موش هاي صحرايي هيپرليپيدميك بوده است. به اين منظور 24 سر موش صحرايي ماده از نژاد Dawley – Spragueبه طور تصادفي به 4 گروه تقسيم و به شرح زير درمان شدند؛ گروه 1:…

اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی….

اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی....

اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی مراتع استان اردبیل بر جمعیت میکروبی شکمبه تحت شرایط آزمایشگاهی….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته
1-1- مقدمه. 2
1-2- محتویات شکمبه و ویژگی‌های تخمیر در نشخوارکنندگان. 3
1-2-1- گازهای حاصل از تخمیر. 3
1-2-2- اسیدهای چرب فرار. 5
1-2-3- نیتروژن آمونیاکی. 5
1-2-4- ترکیب جمعیت‌های میکروبی در بخش‌های مختلف شکمبه. 6
1-3- میکروارگانیسم‌های شکمبه. 6
1-3-1- باکتری‌ها. 7
1-3-2- تک‌یاخته‌ها. 8
1-3-3- قارچ‌ها. 9
1-4- اهمیتگیاهاندارویی. 12
1-5-عواملموثردرتولیدعصاره‌های گیاهی. 13
1-5-1-…

اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید….

اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید....

اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید….

هرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب ……..هشت
چکیده..1
فصل اول: مقدمه. 2
1-1- کلیات.. 2
1-2- اهداف.. 3
فصل دوم: بررسی منابع. 4
2-1- نمره وضعیت بدنی.. 4
2-2- تعیین نمره وضعیت بدنی با روش اولتراسونیک.. 5
2-3- دقت اندازه گیری ضخامت چربی پشت با روش اولتراسونوگرافی 6
2-4- بالانس انرژی.. 7
2-5- نمره وضعیت بدنی ایده آل در طول دوره شیردهی.. 10
2-6- تاثیر نمره وضعیت بدنی بر تولید و ترکیب شیر.. 11
2-7- فیزیولوژی متابولیسم لیپد.. 13
2-7-1- مکانیسم های همواستاتیک و همورتیک.. 14
2-8-…

اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی….

اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی....

اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی….

 فهرست مطالب
 فصل اول (مقدمه و کلیات).. 1
1-1- مقدمه…. 2
فصل دوم (بررسی منابع)… 6
2-1- فرآیند تولید پودر ماهی… 7
2-1-1- روش عمل آوری خشک……………………… 7
2-1-2- روش عمل‌آوری مرطوب…………………….. 7
2-2- پساب ماهی یا مواد قابل حل ماهی…………….. 9
2-2-1- ارزش غذایی مواد قابل حل ماهی………….. 10
2-3- میکروارگانیسمها و دستگاه گوارش……………. 12
2-3-1- جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عوامل مؤثر بر آن13
الف- جیره غذایی……………………………. 13
ب- سن………………………………………..

اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن…

اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن...

اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن…

 چکیده
 اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی مسن
با هدف بهبود کیفیت تخم­مرغ و نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین و افزایش باروری، تفاله خشک مرکبات به جیره مرغ­های مولد مسن سویه کاب 500 افزوده شد. شمار 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه کاب 500 و 12 خروس هم­سویه آن­ها، در سن 65 هفتگی به شیوه تصادفی گزینش و مرغ­ها به سه گروه 12 تایی تقسیم شدند. تفاله خشک مرکبات در سطوح صفر، 5 و 10 درصد به مدت 10 هفته در جیره (به…

ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئی و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستني كيوي غير تخميري فرا سودمند…..

ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئی و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستني كيوي غير تخميري فرا سودمند.....

ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئی و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستني كيوي غير تخميري فرا سودمند…..

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات. 6
1-1-تاریخچه پروبیوتیک. 7
1-2-مفهوم واژۀ پروبیوتیک. 9
1-3-اجزای تشکیل دهندۀ پروبیوتیکها. 10
1-4-مشخصات لاکتوباسیلوسها. 14
1-5- ساختاردیواره سلولی لاکتوباسیلوسها. 15
1-6- جایگاه لاکتوباسیلوسها. 15
1-7- جایگاه درطبیعت. 16
1-8- شکل لاکتوباسیلوسها. 16
1-9- کشت لاکتوباسیلوسها. 16
1-10- خواص شیمیایی کشت لاکتوباسیلوسها. 17
1-11- مقاومت کشت لاکتوباسیلوسها. 17
1-12- ساختمان آنتیژنیک لاکتوباسیلوسها. 17
1-18-تأثیرپروبیوتیکهادرمتعادل…